Στο Χαμόγελο στο επίκεντρο της σκέψης μας βρίσκεται το παιδί και στόχος μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξή του. Κύριο μέλημά μας είναι η πλήρης ανεξαρτησία, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτηση του μαθητή, ενισχύοντάς του την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση.
Η επαφή του παιδιού με τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, η επικέντρωση στον μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό, η βιωματική μάθηση και το παιχνίδι, αποτελούν μερικούς βασικούς τρόπους προσέγγισης της μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά.
Στο Χαμόγελο, υποστηρίζουμε τον μαθητοκεντρικό τρόπο μάθησης, όπου σημασία έχει το παιδί και ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία κινείται με βασικό στόχο τα ενδιαφέροντά του. Το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδικό και διαφορετικό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργείται λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις απορίες και τις εμπειρίες που μεταφέρουν καθημερινά οι μαθητές στο σχολείο.
Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με κύριο στόχο την αναγνώριση, την έκφραση και τέλος τη διαχείριση των συναισθημάτων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Ακολουθούμε μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης (project), η οποία σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και διεξάγεται με τη συμμετοχή τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.
Το Χαμόγελο, είναι ένα σύγχρονο σχολείο που εξελίσσεται συνεχώς φροντίζοντας για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
Στο Χαμόγελο θέλουμε το παιδί να είναι χαρούμενο.